การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหัวข้อการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
👉https://itas.nacc.go.th/go/eit/3ciptj

1 ความคิดเห็น 1 แรงผลักดันสู่การพัฒนา

You may also like...