กิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (รับประทานอาหารร่วมกันในเวลาพักกลางวัน)

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในองค์กรได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม และเป็นการลดช่องว่าง ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กร ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศอันดีภายในองค์กร สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรให้มีความรู้สึกดีกับหน่วยงาน #เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความสุขสร้างวัฒนธรรมความผูกพันธ์ ความรัก ความสามัคคีของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

You may also like...