ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปี เดือน

เรื่องรับ
(จำนวน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ
(จำนวน)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
(จำนวน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ
ยุติเรื่อง
(จำนวน)
ดำเนินการทางวินัย
(จำนวน)
2566 ตุลาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
2566 พฤศจิกายน ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
2566 ธันวาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
2567 มกราคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
2567 กุมภาพันธ์            
2567 มีนาคม            
2567 เมษายน            
2567 พฤษภาคม            
2567 มิถุนายน            
2567 กรกฎาคม            
2567 สิงหาคม            
2567 กันยายน            
รวม 0 0 0 0 0  

You may also like...