ประชาสัมพันธ์ประกาศ/คำสั่ง

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 

2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 

3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ที่ 106/22566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

You may also like...