Category: ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (Organization Development : OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ่าวดงตา...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องปร...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางรุ่งนภา ...

กิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (รับประทานอาหารร่วมกันในเวลาพักกลางวัน)

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในองค์กรได...