องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttps://thamaunglocal.go.th/oit011. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูโครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://thamaunglocal.go.th/oit021. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่https://thamaunglocal.go.th/oit031. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://thamaunglocal.go.th/oit041. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://thamaunglocal.go.th/oit051. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://thamaunglocal.go.th/oit061. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://thamaunglocal.go.th/oit071. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O8
Q&A
https://thamaunglocal.go.th/forums/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู Q&A
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. คลิกไอคอน  มุมล่างขวาของหน้าเว็บไซต์ เพื่อนสนทนาผ่าน แมสเซนเจอร์ เฟสบุ๊ค
O9Social Networkhttps://www.facebook.com/obt.thamuang1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. คลิกปุ่ม 
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู Social Network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://thamaunglocal.go.th/oit101. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O11แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit111. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูแผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
O12รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือนhttps://thamaunglocal.go.th/oit121. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit131. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://thamaunglocal.go.th/oit141. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://thamaunglocal.go.th/oit151. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://thamaunglocal.go.th/oit161. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://thamaunglocal.go.th/oit171. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E–Servicehttps://thamaunglocal.go.th/oit181. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูE–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://thamaunglocal.go.th/oit191. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://thamaunglocal.go.th/oit201. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://thamaunglocal.go.th/oit211. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit221. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O23นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
https://thamaunglocal.go.th/oit231. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดําเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
https://thamaunglocal.go.th/oit241. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การดําเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://thamaunglocal.go.th/oit251. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit261. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
https://thamaunglocal.go.th/oit271. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/oit281. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/oit291. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://thamaunglocal.go.th/oit301. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O31ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://thamaunglocal.go.th/oit311. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
https://thamaunglocal.go.th/oit321. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://thamaunglocal.go.th/oit331. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit341. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
O35การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/oit351. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวมือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
O36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
https://thamaunglocal.go.th/oit361. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
O37รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือนhttps://thamaunglocal.go.th/oit371. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit381. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O39ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://thamaunglocal.go.th/oit391. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://thamaunglocal.go.th/oit401. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://thamaunglocal.go.th/oit411. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านชวามือ
3. เข้าเมนู การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://thamaunglocal.go.th/oit421. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://thamaunglocal.go.th/oit431. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน