ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่