การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttps://thamaunglocal.go.th/oit01/
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://thamaunglocal.go.th/oit02/
O3อำนาจหน้าที่https://thamaunglocal.go.th/oit03/
O4ข้อมูลการติดต่อhttps://thamaunglocal.go.th/oit05/

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O5ข่าวประชาสัมพันธ์https://thamaunglocal.go.th/oit07/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O6
Q&A
https://thamaunglocal.go.th/forums/

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O7แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
https://thamaunglocal.go.th/o7
O8แผนและความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
O9รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O13E–Servicehttps://thamaunglocal.go.th/oit18/

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสด
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://thamaunglocal.go.th/oit20/
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/o17/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
O20ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://thamaunglocal.go.th/20-2/
O21การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://thamaunglocal.go.th/oit40/

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/22
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/23-2567/
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/24-2567/

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
https://thamaunglocal.go.th/o30/
O31รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน