การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttps://thamaunglocal.go.th/oit01/
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://thamaunglocal.go.th/oit02/
O3อำนาจหน้าที่https://thamaunglocal.go.th/oit03/
O4ข้อมูลการติดต่อhttps://thamaunglocal.go.th/oit05/

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O5ข่าวประชาสัมพันธ์https://thamaunglocal.go.th/oit07/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O6
Q&A
https://thamaunglocal.go.th/community/

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O7แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
https://thamaunglocal.go.th/o7
O8แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/o8/
O9รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/o9/

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่https://thamaunglocal.go.th/oit14/

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อhttps://thamaunglocal.go.th/oit15/
https://thamaunglocal.go.th/o11/
O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://thamaunglocal.go.th/oit16/
O13E–Servicehttps://thamaunglocal.go.th/oit18/

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดhttps://thamaunglocal.go.th/o14/
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://thamaunglocal.go.th/oit20/
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://thamaunglocal.go.th/o16/
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/o17/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://thamaunglocal.go.th/o18/
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/oit26/
O20ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://thamaunglocal.go.th/20-2/
O21การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://thamaunglocal.go.th/oit40/

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/22
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/23-2567/
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://thamaunglocal.go.th/24-2567/

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://thamaunglocal.go.th/o25/

การป้องกันการทุจริต

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://thamaunglocal.go.th/26-2/
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://thamaunglocal.go.th/oit32/
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://thamaunglocal.go.th/o28/
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาhttps://thamaunglocal.go.th/o29/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
https://thamaunglocal.go.th/o30/
O31รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
https://thamaunglocal.go.th/o31/

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://thamaunglocal.go.th/o32/
O33รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีhttps://thamaunglocal.go.th/o33/

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://thamaunglocal.go.th/oit42/
O35รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://thamaunglocal.go.th/oit43/