กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายบัณฑิต จันทะมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายมนต์ธร ศรีทร
นักวิชาการศึกษา
นางเบญมาภรณ์ ยิงรัมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางภวรรณตรี รื่นเริง
ครู คศ 1
นางสาวพัชรีวรรณ ยีรัมย์
ครู คศ 1
นางสำราญ ระหังวา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกาญจนา เอ่ยรัมย์
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวปนัดดา นามปัญญา
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางอรวรรณ์ อินทรกำแหง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นายประเสริฐ ศรีนางรอง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก