กองการเกษตร

นายประจวบ วงษ์ทอง
รองปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสิรมการเกษตร
นายศุภชัย ปะการะนัง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายปัญญา วงศ์เมือง
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายอุทัย เรียบไธสง
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นางสมจติ ธธิธรรมมา
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายจันทร์ อยู่ดีรัมย์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายแสงทัย เนตรนัตตา
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นางสาวนันทกาญจน์ สุวรรณรัตน์
คนงานทั่วไป