กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพนารัตน์ สำชาลี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวันลักษณ์ มาลาล้ำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ จันทะมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน