การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

You may also like...