คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง (รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน)

1.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ที่ 6/2565 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สั่ง  ณ  วันที่ 4  มกราคม  พ.ศ.2565

2.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ที่ 13/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียนการทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สั่ง  ณ  วันที่ 4  มกราคม  พ.ศ.2565

You may also like...