ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

You may also like...