ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง