ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนยางหมู่ที่ ๘ รหัสสายทาง บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ ถนนสายโนนยาง-บ้านดอนแก้ว บ้านโนนยาง ตำบลท่าม่วง ขนาดกว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร องค์การบริหารส่วตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

You may also like...