ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558

You may also like...