ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ และประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ที่ 106/22566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

You may also like...