ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อนำหลักฐานประจำตัวบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเงินมัดจำคงเหลือคืน ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  สาขาสตึก ภายใน 60 วันนับ แต่วันประกาศ

You may also like...