สภา อบต.

นางสุจิรา พื้นแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
เบอร์โทรศัพท์ 0848290150
นายชยากร อินสำราญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
นางสุภาพร ทวีรัมย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญยัง เปะประโคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
นายภัทรกุล บุญเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายประสิทธิ์ โยงรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายสมบัตร เจนสาคู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายสมบัติ อินสำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
นายสังคม วงค์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
นางสาวสวาย ก้านอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายพูนศักดิ์ มะลิมาตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9