สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

You may also like...