สำนักปลัด

นายประจวบ วงษ์ทอง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
นายประจวบ วงษ์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
นางสาวศกุนตลา สวัสดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรสิทธิ์ มาตรคำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าอากาศโยธิน แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายสุทธิศักดิ์ ดาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวมะลิวัลย์ อามาตย์เสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ายบัณฑิต จันทะมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพุฒ โยงรัมย์
พนักงานขับรถ
นายมนตรี พูดดี
พนักงานขับรถ
นายอรรถพล มีแก้ว
พนักงานขับรถ
นางสาวสุพัชรี โยงรัมย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัญญา จำปางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโคสิทธิ์ เสนาจักร์
นักการภารโรง