เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน หมู่ที่ ๑๐ รหัสสายทาง บร.ถ.๙๙-๐๐๗ ถนนสายโพนเงิน-ถนนสายท่าเรือบ้านหนองบัว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...