แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง (พ.ศ.2566-2570)

โทร/โทรสาร. :044-666650-1 http://www.thamaunglocal.go.th. e-mail: obt.thamaung@gmail.com Facebook: obt.thamaung@hotmail.com

You may also like...