โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน  หมู่ที่ 10

นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  มอบหมาย นายสุวิทย์ จันทะมณี นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน  หมู่ที่ 10 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.99-007 ถนนสายโพนเงิน-ถนนสายท่าเรือบ้านหนองบัว
ผลการตรวจรับงานจ้าง : ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ปริมาณการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบของโครงการ  

You may also like...