โครงการจัดทำแผนและการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ระว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่20 -31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง (ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน) โดยได้ดำเนินการเชิงรุกในการออกบริการประชาชน ให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของภารกิจแต่ละกองในการบริการประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารในการดำเนินงานของทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ในการประชาคม ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับทราบความต้องการ ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลท่าม่วงต่อไป

You may also like...