โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 20 เม.ย – 6 พ.ค. 2567) บรรพชาสามเณร ณ อุโบสถ วัดประชาบูรณะ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

You may also like...