โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณให้แก่เยาวชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามไว้ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ณ ที่พักสงฆ์ป่าหนองพะยอม ต. ท่าม่วง อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

You may also like...