กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมนอกสถานที่ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านน้อยหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการลงทะเบียนพร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

ฐานที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จากทีมวิทยากร

ฐานที่ 2 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวการปลูกต้นหม่อนไหมและวิธีการดูแลรักษาร่วมถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บใบหม่อนไหมการคัดแยกใบ

ฐานที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลี้ยงและการผลิตเส้นไหม

You may also like...