Category: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๘ รหัสสายทาง บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ ถนนสายบ้านโนนยาง บ้านดอนแก้วบ้านโนนยาง ตำบลท่าม่วง ขนาดกว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร องค์การบริหารส่วตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนยางหมู่ที่ ๘ รหัสสายทาง บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ ถนนสายโนนยาง-บ้านดอนแก้ว บ้านโนนยาง ตำบลท่าม่วง ขนาดกว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร องค์การบริหารส่วตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

รายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริกา...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

เรื่อง   จัดตั้งศูนย์บริ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน

ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี...

ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย...