Category: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

รายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริกา...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

เรื่อง   จัดตั้งศูนย์บริ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน

ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี...

ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย...

ประกาศ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน หมู่ที่ ๑๐ รหัสสายทาง บร.ถ.๙๙-๐๐๗ ถนนสายโพนเงิน-ถนนสายท่าเรือบ้านหนองบัว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน หมู่ที่ ๑๐ รหัสสายทาง บร.ถ.๙๙-๐๐๗ ถนนสายโพนเงิน-ถนนสายท่าเรือบ้านหนองบัว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน หมู่ที่ ๑๐ รหัสสายทาง บร.ถ.๙๙-๐๐๗ ถนนสายโพนเงิน-ถนนสายท่าเรือบ้านหนองบัว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ประกาศ/คำสั่ง

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่...