Category: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566