Category: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖