Category: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง(พ.ศ.2566-2570)