รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน