องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ Blog

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ภาพกิจกรรม

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2/2566

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566