องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง (งานกิจการสภา)ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

You may also like...