การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล